DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Vítejte na stránce meziricko.wbs.cz v sekci Sledování občanů

Úpravu tohoto bloku zahájíte dvojklikem...

 

 

 

Lež má krátké nohy daleko nedojde.

 

 

Občané zde se v nejbližší době můžete dočíst,  jak je možné objednat u obce Meziříčko sledování soukromého života občanů pod záštinou úřední moci. Informace zde zveřejněné jsou podloženy písemnými podklady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dne 6.2.2020 bylo emailovou korespondencí sděleno ,, Takže rok 2019 jsme sledovali tvoji spolupráci s HS Šašovice a bohužel nenastala z tvé strany náprava."     na základě tohoto sdělení vyvstávají některé otázky -

- na základě čeho bylo zahájeno sledování 

- kdo sledování prováděl

- zda bylo vedeno řádné správní řízení v této věci 

- zda bylo umožněno účastníkovi řízení uplatnit svoje zákonná práva a zda byly dodrženy kroky správního řízení.

- zda byly uplatněný nároky účastníka řízení při podání řádné žádosti o nahlédnutí do spisového materiálu a pořízení kopií.

- a ta otázka nejzákladnější bylo vůbec k zahájení a sledování právní opodstatnění.

Odpovědi na otázky budou zveřejněny v následujících dnech.

- na základě čeho bylo zahájeno sledování 

Sledování bylo zahájeno údajně na žádost Honebního společenstva Šašovice ( neúčast na zasedáních výboru HS- bohužel pozvánky na toto jednání mi nebyly doručeny, osobně ani telefonicky mě nikdo neoslovil. Dle osobního rozhovoru  HS o nic nežádali. Odeslal jsem jak obci Meziříčko tak HS žádost o vyjádření, kdo tedy inicioval sledování do dnešní doby od HS žádná odpověď od Obce Meziříčko rovněž jen povídání skutečnosti žádné. Údajně jim moje žádost nepřišla ovšem na HS o této žádosti na obec věděli.) Tedy ačkoli jsem se snažil zjistit podstatu tohoto sledování do dnešní doby t.j nejméně 9 měsíců se mi to nepodařilo.

Případné otázky prosím do sekce vzkazy bude vam odpovězeno.

Níže odkaz na sken části korespondence , které mělo udůvodnit sledování mé osoby. Do současné doby mi ovšem na moje dotazy, kdo si vlastně stěžoval nebylo odpovězeno. V emailové korespondenci mi bylo na moji žádost o možnost nahlédnutí a zaslání kopii celé sledovací akce odpovězeno, že se žádný spis nevedl. Musím tedy jednoznačně konstatovat, že jako účasník údajného řízení ,, sledování v roce 2019" jsem nebyl vyzván abych se mohl k věci vyjádřit a rovněž mi nebyla dáno možnost ačkoli jsem o ni žádal k nahlédnutí do spisovho materiálu a požízení kopií spisu. Tedy v současné době nevím  kdo chtěl abych byl sledován, kdo mě sledoval. I když prý žádný spis není jeho části a to žádost obce Meziříčko  na HS Šašovice existuje. Zde mi rovněž nebyla zaslána jeho kopie ačkoli jsem o ni žádal. 

A na vysvětlenou v roce 2008 byla schválena dohoda o přičlenění pozemků obce Meziříčko do HS Šašovice . Dohoda řádně sepsaná a potvrzena představiteli organizací ke dni 1.1.2008. Od této doby obec Meziříčko nemá v HS žádna hlasovací práva a tedy nemá v HS svého zástupce. Obec tedy neměla právo jakýmkoli způsobem zasahovat do soukromí osoby, která nebyla obci nikam delegována. 

Proč ke sledování a jednání představitelú obce došlo mi tedy není do současné doby známo. Snad se mi na moje otázky dostane odpovědi po podání žádosti dle zákona 106/1999 Sb. 

https://meziricko.wbs.cz/takze_rok_2019_jsme_sledovali.pdf

https://meziricko.wbs.cz/img_20210303_093730.jpg    

Jak nápadně podobné ,,odkaz  seznam zprávy""  

Starostka tajně sledovala on-line výuku. Učitelé proti tomu protestují

Pravda a fakta o sledování a veřejné omluvě odpovědných osob obce Meziříčko

Po více jak roce mi bylo doručeno vyjádření ke sledování mé osoby  jakožto soukromého subjektu ve věci, která nemá nic společného s činností obce Meziříčko. Po dobu tohoto roku zodpovědné osoby zaslaly řadu fabulačních odpovědí a vyjádření, kdy ani jedno z jejich tvrzení nejsou schopny prokázat. Došlo k nezákonnému postupu odpověných osob vůči soukromí občana obce, zasahování do jeho soukromých aktivit a osobnostních práv. Zaslal jsem řadu žádostí jak na Obec Meziříčko tak na HS Šašovice. HS Šašovice dos současné doby neodpovědělo.  Pravnický subjekt Obec Meziříčko vede správní řízení bez jakýchkoliv záznamu, dokumenty zasílá pouze dopisem bez zařazení do archivní služby atd. 

Pro volající o informace zda se skutečně jedná o to co se stalo nebo to je jen vymyšlené uvádím, že vše co je zde uvedeno je pouze pravda a každé slovo mohu doložit. 

Citace z dokumentu veřejná omluva ze dne 10.6.2020

V únoru 2019 jsme byly osloveny Honebním společenstvím Šašovice abychom zvážily výměnu zástupce obce Meziříčko.....

Po několika měsících jsme byly znovu osloveny HS Šašovice, že v počínání zástupce obce Meziříčko se nic nezměnilo....

Po tomto hlasování nám bylo vysvětleno, že se nejedná o zástupce obce protože obec Meziříčko není členem HS Šašovice  ale přidruženou obcí k HS Šašovice.

1. Byly jsme osloveny  - Kým, do současné doby nejsou odpovědné osoby schopny prokázat doložit kdo je oslovil.

2.Po několika měsících jsme byly opět osloveny - Kým, do současné doby nejsou odpovědné osoby schopny prokázat       doložit kdo je opětovně  oslovil.

3. Po tomto hlasování nám bylo vysvětleno.  Kdo odpovědným osobám vysvětlil, že obec Meziříčko nemá zástupce v HS ale jedná se o vlastníka honitby.  Asi, možná ti kdo je žádal o výměnu zástupce obce Meziříčko.- Jak je možné, že dřív to zástupce HS dříve nevěděl. Navíc HS Šašovice je právnickou osobou, která má výkonný výbor. Tento žádnou žádost ale z dostupných informací neprojednával a neschválil.   Jak je tedy možné , že jeden a ten samý právnický subjetk HS Šašovice (nebo jeho zástupce) v jednom případě žádá o odvolání zástupce obce Meziříčko (i když žádný takový není) a obratem tedy vysvětluje , že obec Meziříško je přidruženo k HS ( správný výraz přičleněno) a žádného zástupce nemá. 

4.Na veřejném projednání jsme bez přítomnosti Miroslava Pátka vyslovily jeho osobní údaje, abychom zastupitelstvo obce seznámily  s napsáním dopisu  a navrhovaném záměru zástupce obce vyměnit...... Odpovědné osoby obce Meziříčka jak již výše uvedeno vedly nějaké řízení aniž by daly možnost učastníkovi řízení se k věci vyjádřit. Se svoji činností seznámily zastupitele obce na veřejném zasedání. Bez jakéhokoli hlasování a usnesení. Zastupitelstvo mylně informovaly o stavu věci v žádném případě jejich kroky nevedly k objektivnímu zjištění věci. Za zmíňku stojí termíny jejich ukonů a to 31.10.2019 odeslaly dopis   na HS k odvolání  zástupce obce (který neexistuje) a následně 17.12.2019 seznamují zastupitelstvo se svými kroky. Tedy ačkoli nebylo odpovědným osobám odsouhlaseno zastupitelstvem uvedené kroky konat tyto učinily, bez soulasu zastupitelstva s předstihem než s tímto zastupitelstvo seznámily , je to tedy v rozporu ze zákonem o obci. 

5. Na konci ledna 2020 jsme byly informovány a pozvány a pozvány já za obec a ....  za vlastníka. Na valné hromadě pro nedostatek přítomných bylo jednání o hodinu posunuto.  Tohoto jednání se Miroslav Pátek nezůčastnil. Před odvoláním bylo sděleno, že podal úísemnou rezignaci. Pak se hlasovalo o novém členu výboru , který byl jednonačně odsouhlasen jako zástupce obce Meziříčko. 

Členství  v jakémkoli spolku ,organizaci a sdružení záleží pouze na rozhodnutí té příslušnéé osoby. Nikdo nemá právo mu členství zakazovat nebo nařizovat. Pokud někdo podá rezignaci je to rovněž jeho vůle. Jednání jsem se nezůčstnil, jak je tedy možné, že jsem podal rezignaci.  Pak se hlasovalo a byl zvolen člen výboru jako zastupce obce Meziříčko.  Jak je možné, že se volil člen výboru za obec Meziříčko tato pozice neexistuje, neexistuje rovněž žádné usnesení zastupitelstva o delegaci zástupce obce Meziříčko.  Celá žádost odpovědných zástupců obce Meziříčko je tedy v rozporu se zákonem o obcích. 

6. Sledovali jsme tvoji práci v HS nikoli tvoji osobu.

  Jak je možné sledovat práci fyzické osoby, bez toho aby nebyla sledována tato osoba. Navíc ke sledování jakékoli práce soukromé osoby, když tato práce nemá souvislost s obcí, konkrétně s Obci Meziříčko, je velice podivné. Osoby , které sepsaly tuto omluvu si výrazně protiřečí. Obsah dopisu je obsahově účelový s tím jak se vyhnout odpovednosti za svoje chování. 

7. Pakliže ty , Miroslav Pátek , dopisem HS Šašovice a jednáním na veřejné schůzi citíš zneužití tvých osobních údajů , a to jméno a příjmení, tím, že jsme vyslovili a napsali tvé jmno a příjmení, tímto se ti veřejně omlouváme a zdůtazňujeme , že jinak si tvé práce , ktero jsi vykonal ve prospěch obce Meziříčko vážíme. Neměli jsme v úmyslu zneužití tvých osobních údajů, a to  jméno a příjmení , nýbrž jsme chtěli pouze a výhradně nápravu stavajícíh poměrů.

Ano vašim jednánm se cítím poškozen a to jak v rovině osobních údajů, tak převážně v rovině obsahové, kdy jste jako osoby jednoho združení kandidujících ve volbách  vedly nějaké řízení o kterém jsem já jako účastním a vlastně jediný koho se toto řízení týkalo nevěděl. Každý má právo na to aby se obhájil, vy jste mi tuto možnost nedaly, ba naopak můj pocit, že provádítě další nepodložené a fabulační kroky se potvrdil. Cítím se poškozený na svých osobnostních právech, kdy jste mi jako představitelé obce zasahovaly do soukromí a to bez jakéhokoli právního důvodu. Vaše tvrzení o tom, že jste byly požádáni jste do současné doby 27.5.2021 nebyly schopny nijak doložit. A to i přes odvolání proti vašemu rozhodnutí, kdy konstatujete, že řízení a  zaslání dopisu bylo provedeno bez zápisu do spisové služby, tedy kopie žádné nemáte. (Tímto jste jen potvrdily svoje nezákonné jednání ) Vaše omluva lépe řečeno fabulační dopis ve kterém se snažíte opodstatnit vaše nezákonné kroky je výsměch. Práci druhých si je třeba vážit ale vy jste zrušily veškeré projekty , které byly naplánovány a někdy i se směšným odůvodněním. V postatě jste nesplnily ani to, že se nebude naše združení zajímat o to co kdo dělá v soukromí, toto jste porušili 3 měsíce od voleb. Na druhou stranu jste zrušily správní řízení v oblasti přestupků, řízení ve věci náhrad škod vůči obci, rovněž pravděpodobně zrušeno. Tedy povinnosti jste odsunuly na druhé nebo se jimi vůbec nezabýváte. Ovšem odměnu za vaši odvedenou práci si navyšujete. I zde jste zavedly nové pravidlo čím níň práce tím větší odměna. 

Jediné v čem s vámi souhlasím je to, že by se měli napravit stávající poměry:

Totální ignorací žádostí zastupitele o informace , včetně žádostí o tyto informace dle zákona o informacích  na které má každý zastupitel zákoné právo. Neopodstatněné předražování některých zakázek, Nedodržování smluvních podmínek uzavřených smluv. Neopodstatněné vydávání finančních prostředků za administraci žádostí zakázek malého rozsahu. atd.  

Zarážející výpady některých zastupitelek , kdy se dožadují vysvětlení proč nebyly přizvány k rozhodování v obecních věcech. Jednoduché ,nebyly v té době v zastupitelstvu. Oběma jsem jim odeslal SMS a marně čekal na jejich vysvětlení.

Bohužel toto považuji za křivé jednání. 

Ani po roce se tedy nepodařilo zjistit podstatu této akce našich představitelů obce. Nebyly schopny ani po  více jak roce doložit svoje počáteční tvrzení. 

- Byly jsme osloveny,   myslivci si stěžovali  -  nedoloženo lež.

- Po několika měsícíh jsme byly opět oslověny - nedoloženo lež

Rok jsme tě sledovaly -     na toto snad nejde ani co říci. Sledovaly soukromí osoby souvislost s obcí neexistuje.

- Správní řízení  - prokazatelně vedeno bez jakýchkoli záznamů , které nejsou schopny doložit  porušení zákona o obci správního řádu a spisového řádu obce.

Umožnění účastníkům řízení na zákonnou obhajobu - Rok vedly řízení, o kterém nikdo nevěděl možnost účastníkovi řízení na sebemeněí obhajobu nebyla dána - porušení zákona - každý účastník má právo se k věci vyjádřit.

- Uplatnění k nahlednutí do spisovového materiálu. - Při žádosti bylo odpovězeno, že žádně řízení nebylo vedeno tedy prokazatelně lež.  Při žádosti o informace a následném odvolání odpovědné osoby uvedly, že dopis nebyl zařazen do spisové služby. - tedy dosznání , že řízení bylo vedeno. 

Zda bylo ke sledování právní opodstatnění. - Pokud by někdo podal nějakou žádost nebo by bylo řízení zahájeno z vlastního podnětu. byla by řádně tato žádost zaevidována nebo pořízen záznam o žádosti. Založeno řádně jednací číslo a učiněny kroky dle zákona bylo by řízení právně opodstatněné.  V tomto případě není ani žádost ani záznam o podnětu rovněž tak nebylo ani řízení přidělono jednací číslo, probíhalo sledování pravděpodobně jen na základě subjektivních pocitů představitelů obce Meziříčko, účastník nebyl vyzván aby se k věci vyjádřil. Pokud by byl vyzván, zcela jednoznačně by řízení bylo ukončeno po tomto prošetření s okamžitou platností. Představitelé obce pravděpodobně v euforii moci , která jim byla dána konaly na vlastní triko. Oprávnění k navržení zástupce obce do spoečností náleží výhradně na rozhodnutí zastupitelstvu nikoli vedení obce tak jak bylo provedeno zde . Byl odeslán dopis  aby byla provedena výměna zástupce obce. O odeslání bylo zastupitelstvo informováno až za více jak měsíc. A to bez jakéhokoli projednání a schálení. -rovněž porušení zákona. 

-Obec Meziříčko  nemělo žádného zástupce v HS Šašovice,

-Obec Meziříčko má vlastnické pozemky v HS přičleněny na základě dohody a to za finanční náhradu.

 

 

Dále příště.